Tak obecnie wygląda Dom Polski w Żytomierzu

Tak obecnie wygląda Dom Polski w Żytomierzu

Na terenie obwodu Żytomierskiego istnieje wiele instytucji polskich – organizacji społeczne, zespoły, media, szkółki sobotnio-niedzielne, które od lat działają na rzecz rozwoju polskości. Jednym z ważnych podmiotów polonijnych na Żytomierszczyznie jest Dom Polski.

Dom Polski w Żytomierzu powstał w roku 1999 i jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. W polu prawnym Ukrainy Dom Polski funkcjonuje jako przedsiębiorstwo córka „Mój Dom”.

Inicjatorem powstania Domu Polskiego w Żytomierzu w roku 1997 było Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”.

Inicjatywa ta została aktywnie poparta przez Senat Rzeczpospolitej Polski i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W realizacji pomysłu bezpośrednio uczestniczyła Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Polonia Brytyjska.

Podczas budownictwa Domu Polskiego, maj 1999 roku

Podczas budownictwa Domu Polskiego, maj 1999 roku

Podczas budownictwa Domu Polskiego (kwiecień 1999 roku). Kazimierz Ratuszyński – koordynator budowy, pierwszy dyrektor Domu Polskiego; Grzegorz Raudo – inżynier kontraktu

Podczas budownictwa Domu Polskiego (kwiecień 1999 roku).
Kazimierz Ratuszyński – koordynator budowy, pierwszy dyrektor Domu Polskiego; Grzegorz Raudo – inżynier kontraktu

Uroczyste otwarcie Domu Polskiego odbyło się 27 lipca 1999 roku.

Na uroczyste otwarcie, które odbyło się 29 lipca 1999 roku przybyły liczne gości z Polski, a mianowicie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie prof. Jerzy Bahr w asyście konsulów, prezes “Wspólnoty Polskiej” prof. Andrzej Stelmachowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polonią i Polakami za Granicą pos. Ryszard Czarnecki i wiceprzewodnicząca pos. Elżbieta Radziszewska, senatorowie Stanisław Gogacz i Jerzy Pieniążek z senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, reprezentujący polski MSZ p. Krzysztof Sawicki.

Otwarcie Domu Polskiego 29 lipca 1999 roku. Kazimierz Chyc – Konsul Generalny RP w Winnicy, Igor Rafalski – zastępca przewodniczącego Żytomierskiej Administracji Obwodowej, Roman Petrangowski - zastępca przewodniczącego Żytomierskiej Rady Obwodowej

Otwarcie Domu Polskiego 29 lipca 1999 roku.
Kazimierz Chyc – Konsul Generalny RP w Kijowie,
Igor Rafalski – zastępca przewodniczącego Żytomierskiej Administracji Obwodowej,
Roman Petrangowski – zastępca przewodniczącego Żytomierskiej Rady Obwodowej

Przyjechały m.in. delegacje województwa podkarpackiego z wicewojewodą Markiem Kuchcińskim na czele i warszawskiej Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” pod wodzą prezesa Wiesława Turzańskiego. Nie zabrakło prezesa Federacji Organizacji Kresowych, p. Stanisława Mitraszewskiego ani też przybyłych z Londynu – prezesa Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych p. Zygmunta Szkopiaka i prezesa Komitetu Pomocy Polakom Andrzeja Polniaszka. Obecni też byli przedstawiciele władz ukraińskich z wicewojewodą żytomierskim Wołodymyrem Łuszkinem na czele. Mistrzynią ceremonii była Emilia Chmielowa – prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Do 2001 roku Dom Polski znajdował się w bezpłatnym korzystaniu Zjednoczenia Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”.

W 2001 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” założyło przedsiębiorstwo córki „Mój Dom”, które od tego czasu i do dziś korzysta z pomieszczenia Domu Polskiego i jest forma prawną jego istnienia.
Pierwszym dyrektorem Domu Polskiego był Kazimierz Ratuszyński – prezes Katolickiego Klubu Sportowego „Polonia”. W 2000-2001 roku obowiązki dyrektora pełniła Mirosława Starowierow – prezes Stowarzyszenia nauczycieli-polonistów Zytomierszczyzny oraz prowadząca programu radiowego „Jedność”. W latach 2001-2011 dyrektorem Domu Polskiego był Jerzy Bagiński.

W grudniu 2011 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołało na dyrektora dr Irenę Perszko.

Od momentu powstania w różne lata Dom Polski cieszył się różną aktywnością. Dominującym kierunkiem jego działalności była edukacja – kursy języka polskiego, półkolonie letnie, wyjazdu edukacyjne dla dzieci, olimpiady językowe i sportowe dla uczniów, konkursy recytatorskie. Od lat Dom Polski wykorzystują dla prowadzenia swej działalności organizacji polskie i zespoły polonijne Żytomierza.

Ze zmianą w 2011 roku dyrektora nastąpiły zmiany i w trybie funkcjonowania Domu Polskiego.

Rozszerzono kierunki działalności Dom Polski w Żytomierzu – oprócz edukacyjnego (w szerokim rozumieniu tego słowa) instytucja prowadzi działalność informacyjną, kulturalną i społeczną.
W ramach kierunku edukacyjnego w ostatnie dwa lata organizowane zastały konkursu – literackie i recytatorskie dla dzieci i młodzieży, dyskusji i spotkania tematyczne dla różnych grup wiekowych, półkolonię letnie i jesienne dla dzieci.
Kontynuując wieloletnią tradycję półkolonii letnich przy Domu Polskim w 2012 roku realizowane zostały 2 projekty „Lato z Domem Polskim” (przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy) oraz „Jesień z Domem Polskim” (przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”).

Jednym z najważniejszych projektów edukacyjnych Domu Polskiego są kursy językowe dla różnych kategorii wiekowych. Słuchacze kursów – przeważnie młodzież, pragnąca otrzymać w przyszłości wykształcenie wyższe w Polsce. Osoby, które zwiedzają kursy także są aktywnymi uczestnikami przedsięwzięć, odbywających się w Domu Polskim.

Dom Polski aktywnie współpracuje z uczelniany wyższymi na Ukrainie i w Polsce.

Partnerem w realizacji projektów edukacyjnych jest Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki. Szereg projektów realizowaliśmy wspólnie z Żytomierską filia Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii. W Domu Polskim odbywają się spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych w Polsce, podczas których prezentowane są różnorodne oferty edukacyjne.

Ważny kierunek – działalność kulturalna.

W ramach działalności kulturalnej Dom Polski wspiera twórczość poetki, tłumaczki, działaczki społecznej Jarosławy Pawluk. Z okazji 80 rocznicy jej urodzin w Naukowej Bibliotece obwodowej 20 czerwca 2012 roku organizowany został Twórczy wieczór „Świeca pamięci”.
W 2012 roku po raz pierwszy od wielu lat Dom Polski organizował Dni Kultury Polskiej z udziałem miejscowych zespołów polskich oraz gościa specjalnego z Polski zespołu wokalnego „Bracia Steczkowscy”.

Po raz pierwszy do działalności Domu Polskiego zaangażowani zostały wolontariusze z Polski: w styczniu-marcu 2012 roku w Domu Polskim przebywał p. Piotr Łepkowski (w ramach programu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), w marcu 2012 pracę wolontariacką podjęła studentka Uniwersytetu Warszawskiego Aleksandra Szymańska, od grudnia 2012 roku w Domu Polskim przebywa p. Tymon Ostrouch (w ramach programu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”).

W ramach działalności społecznej Dom Polski współpracuje z organizacjami polskimi Żytomierza, obw. Żytomierskiego, Kijowa, Winnicy, Lwowa.

Co tydzień w Domu Polskim odbywają się próby zespołu wokalnego „Poleskie Sokoły”, zespołu tanecznego „Koroliski’ oraz Teatru Polskiego im. J. I. Kraszewksiego.

Ściśle współpracujemy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy. W Domu Polskim co miesiąc odbywają się dyżury konsularne, pod czas których przyjmowane są wnioski na otrzymanie Karty Polaka. Co kwartał w Domu Polskim odbywają się wypłaty kombatantom wojska polskiego obw. Żytomierskiego.
Dom Polski codziennie przyjmuje interesantów i udziela konsultacji w zakresie Karty Polaka, studiów w Polsce, wyjazdów do Polski, kursów językowych etc.