Dnia 19 marca br. w Żytomierzu odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska polskiego Żytomierza i obwodu z nowym Konsulem Generalnym RP w Winnicy panem Damianem Ciarcińskim.

Na spotkanie przebyły działacze polonijne z Marjanówki, Bykówki, Baranówki, Korostyszewa, Malina, Emilczyna, Suseł, Olewska, Berdyczowa, Nowograda-Wołyńskiego, Horosziwa, Irszańska, nie mniej liczną była reprezentacja Żytomierza. Konsulat RP w Winnicy na spotkaniu reprezentowali Konsul Generalny pan Damian Ciarciński oraz wice-konsulowie Urszula Filipkowska, Magda Arsenicz i Alicja Zyguła. Łącznie na sali konferencyjnej hotelu „Reikartz” zebrało się ponad 60 osób.

Spotkanie zaczęło się od słów powitalnych, m.in. gratulację dla pana Konsula złożyły Natalia Iszczuk (prezes Związku Szlachty Polskiej) oraz Walentyna Jusupowa (prezes Studenckiego Klubu Polskiego).

Pan Damian Ciarciński podziękował obecnym na Sali prezesom, kierownikom zespołów polonijnych oraz nauczycielom języka polskiego za pełną zaangażowania działalność społeczną na rzecz rozwoju i promowania języka polskiego, polskiej kultury i historii. Następnie pan Konsul mówił o planach konsulatu dot. współpracy ze środowiskiem polskim Winnickiego okręgu konsularnego. Zachęcał obecnych do realizacji wspólnych projektów szczególnie w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Także do obecnych zwrócił się ksiądz kapelan Ryszard Karapuda, który wzywał do jedności między Polakami Żytomierszczyzny i zaprosił wszystkich 10 kwietnia na msze świętą w intencji ofiar tragedii smoleńskiej.

Następnie do zabrania głosu zachęcano działaczy polonijnych. M.in. występowali pan Jerzy Sokalski (redaktor naczelny Radia Berdyczów). Pan Jerzy, który jest Radnym w Berdyczowskiej Radzie miejskiej, opowiadał o staraniach Polaków Berdyczowa w odnawianiu miejscowego cmentarza polskiego. W 2017 roku udało się otrzymać finasowanie prac renowacyjnych z budżetu lokalnego. Natomiast w roku bieżącym projekt pana Jerzego, złożony do Rady miejskiej nie otrzymał dostatecznej ilości głosów.

Głównym tematem następnych występów była Karta Polaka: problemy z zapisywaniem na rozmowę z konsulem, odmówienia w wydaniu Kart Polaka, dyżury konsularne w sprawie Karty Polaka etc. O tym m.in. mówiły pani dr Natalia Szumlańska (prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki), pani Walentyna Jusupowa, pani Larysa Wermińska (prezes Berdyczowskiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie), pan Mikołaj Warfolomiejew (prezes Polskiego teatru im. J. Kraszewskiego), pani Katarzyna Rudenko (prezes Polskiego Kulturalno-oświatowego Stowarzyszenia im. H. Sinkiewicza w Malinie). O niezbędności wsparcia dla polskiego biznesu w Żytomierzu ze strony polskich placówek dyplomatycznych mówił Rustam Jusupow (dyrektor wykonawczy organizacji społecznej „Rada Społecznych Inicjatyw”).

W odpowiedź na liczne pytania i nawet zarzuty Konsul obiecał polepszenie sytuacji z zapisem na rozmowę na Kartę Polka oraz odnowienie praktyki dyżurów konsularnych w poszczególnych miejscowościach, gdzie działają ośrodki polskie i są chętni otrzymać Kartę Polaka.

Po części oficjalnej pan konsul zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Z okazji objęcia stanowiska Konsula Generalnego RP w Winnicy życzymy panu Damianowi Ciarcińskiemu dużo zdrowia, energii i natchnienia oraz nowych pomysłów i inicjatyw dla wspólnej działalności ze środowiskiem polskim Żytomierszczyzny!