W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 24 lutego Dom Polski w Żytomierzu organizował dyskusję nt. „Język polski – mój ojczysty!?”. Uczestnikami dyskusji zostały studenci uczelni wyższych, uczniowie szkól, gdzie wykładany jest język polski, nauczycieli i wykładowcy. Moderatorem spotkania wystąpiła doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego mgr Natalia Szumlańska.

Studentka Politechniki Żymierskiej Julia Wiśniowska prezentowała referat nt. zabytków języka polskiego. Mówiliśmy o Bullę Gnieźnieńskiej, Bogurodzicę, Kazaniu Świętokrzyskim, Biblii świętej Zofii etc.

 Dyrektor Centrum Polonistyki dr Natalia Misiać mówiła o historii i sytuacji obecnej nauczania języka polskiego na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowego im. I. Franki.

Spotkanie swą obecnością zaszczyciła p. Swietłana Slastuchina z wydziału ds współpracy ze społecznością Żytomierskiej Administracji Obwodowej

 Uczestnicy spotkania podkreślali wzrastający interes do nauczania języka polskiego, związane to jet przede wszystkim z możliwością otrzymania Karty Polaka oraz studiami wyższymi w Polsce w przypadku młodzieży. Bogdan Kanarski – uczy polski dopiero 6 miesięcy, ale zdecydowanie mówi o tym, że to jest jego język ojczysty i w przyszłości chciał by zostać nauczycielem języka polskiego.

Reasumowaliśmy, że obecnie język polski jest językiem, który otwiera nowe możliwości, pozwala realizować się, osiągnąć wyznaczone cele.

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego, ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Dyskusja nt. „Język polski - mój ojczysty!?”