W Domu Polskim w Żytomierzu 28 stycznia b.r. odbyła się coroczna eliminacja obwodowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Organizatorami przedsięwzięcia zostały Dom Polski w Żytomierzu oraz Związek Nauczycieli Polonistów w Żytomierzu. Do udziału w Olimpiadzie zostali zaproszeni uczniowie 10-11 klas obwodowych szkół, w których odbywa się nauka języka polskiego.Nowoopracowany regulamin eliminacje został wysłany do administracji szkół, także zaproponowała została lista lektur, z której uczniowie powinni byli wybrać trzy utwory. Owa olimpiada odbywa się w naszym obwodzie od połowy lat 90 ubiegło stulecia, od momentu pojawienia się języka polskiego w szkołach. Powołane Jury Olimpiady składało się z 4 osób: doktorantki Wydziału Polonistyki UW mgr Natalii Szumlańskiej, Prezesa Związku Nauczycieli Polonistów mgr Mirosławy Starowierow, Wicedyrektora Gimnazjum Nr 3 Swietłany Udowkinej, nauczycielki języka polskiego szkoły Nr 4 m. Bedyczowa Walentyny Koleśnyk. Do udziału zgłosiło się 9 osób, wśród uczestników olimpiady byli uczniowie szkół m. Żytomierza: Nr 17 – 1 uczennica oraz Nr 36 – 4 uczniów, a także jeden uczeń z Humanistycznego Gimnazjum Nr 1; dwoje uczniów z Jemielczyna oraz m. Berdyczowa jedna uczennica szkoły sobotnio-niedzielnej. Olimpiada przeprowadzona została w II etapy – pisemnego oraz ustnego.

Olimpiada zaczęła się podstawowym testem gramatycznym, kolejnym etapem było napisanie rozprawki na wybrany z zaproponowanych tematów. Do etapu ustnego przeszło 5 uczniów. Na owym etapie uczestnicy olimpiady zaproponowali Komisji własne rozumienie trzech utworów z literatury polskiej. Należy zaznaczyć, że większość uczniów przedstawiała dłuższe utwory literatury pozytywistycznej, co z kolei wskazuje na to, że uczniowie chętnie czytają w języku polskim i są zdolni do interpretacji. Także niektórzy uczestnicy zaproponowli Jury recytację ulubionych utworów. W rozmowie ustnej komisja oceniała uczniów wg następujących kryteriów: rozwinięcie tematu, fonetyka, poprawność gramatyczna, zasób słownictwa oraz kreatywność.

Po dwóch etapach olimpiady, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu I miejsca uczniu Humanistycznego Gimnazjum Nr 1 Bogdanu Kanarskiemu (nauczyciel – Wiktoria Zubariew), na II miejscu uczeń  szkoły Nr 36 Tadeusz Borowski (nauczyciel – Anna Nikieszyna) oraz III miejsce zajęła uczennica szkoły Berdyczowskiej polskiej szkółki sobotnio-niedzelnej Anna Gałaburda (nauczyciel – Larysa Wermińska). Zwycięzcy 4 lutego 2012 roku wzięły udział w Ogólnoukraińskiej Eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Chmielnickim.

Podsumowując warto wskazać, że owa Olimpiada jest jedenym ze sposobów motywacji uczniów starszych klas nie tylko polskiego pochodzenia, ze względu na to, iż zwycięzca końcowego etapu Olimpiady w Warszawie zostaje automatycznie wpisany do listy studentów Wydziału Polonistyki UW lub zwolniony z testu językowego podczas egzaminów wstępnych na studia do Polski.

Eliminacje do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Żytomierszczyźnie